با بازی Jang Hyuk  ( مین گی سو) 

کوون اوه جون یه شیاد حیله گره که عاشق یه زن بیون با یه دختر پنج ساله میشه .جین دال ریی بعد از اینکه شوهرش فوت کردن با مادر شوهر و دخترش زندگی میکنه .اوه جون هم در ظاهر مرد مودبیه که با صحبت کردن با زنان میتونه اونها را به انجام هر کاری ترغیب کنه  (در واقع یه چیزی مثل متشرکم )

Episode 01

Episode 02

Episode 03

Episode 04

Episode 05

Episode 06

Episode 07

Episode 08

Episode 09

Episode 10 : Part 01 / Part 02

Episode 11

Episode 12

Episode 13

Episode 14

Episode 15 : Part 01 / Part 02

Episode 16 : Part 01 / Part 02

زیرنویسها

 دربخش پیوندهای روزانه
نحوه اجرای فیلمهای چند تیکه ای آمده است

http://www.pafa.blogfa.com/post-958.aspx