کنگ چیل وو یه افسر رده پایین در دوره جوسیونه .اون زیاد باهوش نیست و رسیدن به مقام افسر رده میانی حکومت از هدفهای بزرگ اون بود .بعد از گذشت مدتها اون یه افسر رده پایین باقی موند ولی یه آدمکش قهار در یه تشکیلات تروریسی شد اون مجرمین را مجازات میکرد و هر جا لازم بود عدالت را برقرار میکرد . جیل وو و سو یون داستان عاشقانه و غمناک داشتن .یونگ تو دختر یانگبن صاحب یه مغازه نساجیه بعد از اینکه چیل وو اون رو از دست دزدهای که اذیتش میکردن نجات داد عاشق اون میشه

 

Episode 01

Episode 02

Episode 03

Episode 04

Episode 05

Episode 06

Episode 07

Episode 08

Episode 09

Episode 10

Episode 11

Episode 12

Episode 13

Episode 14

Episode 15

Episode 16

Episode 17

Episode 18

Episode 19

Episode 20

زیرنویسها