جنگ رستم و لر:
رستم : چنانت بكوبم به گرز گران كه دیگر نیایی به مازندران
لر : چنانت بكوبم به گرز بلوط كه ترتر برینی به گور بووت

              اگه میخوای بخونی برو به ادامه مطلب

خدایا عاشقان را غم مده
گر دهی 20 درصد هم تخفیف بده


لیوان ز لبت بوسه گرفت و من بوسه ز لیوان
دیدی ز لبت بوسه گرفتم به چه عنوان


گفتم به لبت چیست نهان گفت نمک
گفتم نمکت را بمکم گفت نمک


در نومیدی بسی امید است
تلویزیون ما سیاه سفید است